Abdülaziz Çaviş Kimdir


Abdülaziz Çaviş (1866-1929): Mısır’ın İskenderiye  şehrinde doğdu. Mısır ve İngiltere’de okudu. Oxford’da Arapça hocalığı yaptı. Mısır Maarif Vekaleti’nde müfettiş olarak çalıştı. Aynı zamanda, çeşitli gazetelerde yazılar yazdı, başyazarlık görevinde bulundu, 1912 yılında İstanbul’a geldi. Burada Hildlü’l-Osmanf, el-Hakku Ya’ıa ve eı-Alemü’l-İsldmf adıyla çeşitli Arapça dergiler yayımlayarak, İslam dünyasının sömürgecilikten kurtulması için kültürel çalışmalar yaptı.

Abdülaziz Çaviş
Abdülaziz Çaviş

Bir süre Almanya ve İsviçre’de yaşadı. 1923 yılında Ankara’da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetiyle çalışmaya başladı ve Şer’iyye Vekaleti’ne bağlı Tedkikat ve Te’lıfat-ı İslamiyye Heyeti’ne başkan tayin edildi. 1 924 yılında tekrar Mısır’a dönerek ülkesinin eğitim sisteminin yenileştirilmesi ve kurumsallaştınıması faaliyetlerine devam etti. Başlıca eserleri şunlardır:

1 . Gunyetü’l-müeddibfn fi’t-turuki’l-hddise li’t-terbiyeti ve’tta’lfm, Kahire 1321 ; İstanbul 1334.
2. el-İslam dınü’l-fıtra, İstanbul 1331.
3 . Esrdrü’l-Kur’dn, İstanbul 1331.
4. el-Ecvibe fi’l-İsldm a n es ‘ileti ‘l-Kenıseti ‘l-Anglikiyye, İstanbul 1342; Türkçe tre. Angilikan Kilisesine Cevap, tre. Mehmed Akif, İstanbul 1923.
5 . el-Hildfetü ‘l-İsldmiyye, İstanbul 1334; Türkçe tre. Hi/afet-i İsldmiyye, İstanbul 1334.
6. Asdru ‘l-hamr, İstanbul 1923; Türkçe tre. İçkinin Hayat-ı Beşerde Açtığı Rahneler, tre. Mehmed Akif, Ankara 1339-134 1 (elinizdeki