Ahmed Cevdet Paşa kimdir?


Ahmed Cevdet Paşa 27 Mart 1822 de Bulgaristan’ın Tuna vilayetine bağlı Lofça kasabasında doğmuştur. Adı Ahmed olup Cevdet lakabını sonradan almıştır. ilk tahsilini kendi kasabasında yapmış; azimli, gayretli ve çalışkanlığı ile tez zamanda hocalarının dikkatini çekmiştir. 17 yaşında tahsilini ilerletmesi için ebeveyni tarafından İstanbul’a gönderildi. İstanbul’da güzide hocalardan dersler aldı. 22 yaşında kadı oldu. Bir müddet sonra bu kadılık görevinden ayrılarak İstanbul camilerinde dersiâmlık görevine geçti.

Daha sonra siyasi hayata atıldı. Darü’l-Muallimine müdür tayin edildi. 1851’de Osmanlı Akademisine aslî aza seçildi. 1854’de “Tarih-i Cevdet” namıyla şöhrete ermiş olan kıymetli eserini yayınladı. 1866’da ilmiye sınıfından vezirliğe geçti. İlk defa Haleb vilâyetine vali tayin edildi. Bu izahlardan anlaşılıyor ki, Ahmed Cevdet Paşa bir çok faydalı işler görmüştür. Maarif, Dahiliye, Ticaret ve Adliye Vekaletleri gibi kıymetli görevlerde bulunan Ahmed Cevdet Paşa milletimize çok değerli hizmetlerde bulunmuş olan büyük şahsiyetlerden biridir. Kendisine verilen görevleri hakkaniyet ölçülerinde ifa etmiş, zekâsı, ilmi, cesareti ile herkesi kendisine hayran bırakmıştır.

Eserleri

 • Tarih-i Cevdet,
 • Kısas-ı Enbiya ve Tevârih-i Hulefâ,
 • Tezâkir-i Cevdet», «Mâruzât,
 • Mukaddime-i İbn-i Haldun,
 • Necelle-i Ahkâmı Adliye,
 • Kavaid-i Osmaniye,
 • Belâgat-ı Osmaniye,
 • Divançe-i Cevdet,
 • Mi’yar-ı Sedat,
 • Asar-ı ahd-i Hamidi
 • Hülâsatü’l-beyân fî te’lifi’l-Kur’an» meşhurdur.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.