Hristiyanlık Nedir? Hristiyan Dini Hakkında Bilgi


Hz. İsa hakkında neler biliyorsunuz? Hristiyanlık, vahye dayalı dinler dendir. İsrail oğullarına gönderilmiştir. Peygamberi Hz. İsa’dır. Hz. İsa, Allah’ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Meryem’dir. Hz. İsa otuz yaşına geldiğinde Allah ona peygamberlik görevi vermiştir Onun peygamberliğine ve davetine başlangıçta on iki kişi inanmıştır. Bunlara “havariler” denir.

Hristiyanlık

Hristiyanlık, Hz. İsa’dan sonra havarilerin gayretleriyle yayılmıştır. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncirdir. İncil, Hz. İsa’dan sonra yazıya aktarılmış ve çoğaltılmıştır. MS 325 yılında İznik konsülünde Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimli İnciller, Hristiyanlarca kutsal kitap olarak kabul edilmiştir. İncil’de Hristiyanlığın inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri açıklanır. Hz. İsa’nın hayatı, öğütleri ve mucizelerinden söz edilir. Hristiyanlıkta teslis inancı vardır. Teslis, Baba (Allah), Oğul (İsa Mesih), Kutsal Ruh’tan oluşan üçlü Tanrı anlayışıdır. Buna göre Baba yani Allah, en yücedir. O, her şeyin sahibi ve yaratıcısıdır. Ezeli, ebedi ve her şeye gücü yetendir. Merhametli ve bağışlayıcıdır. Oğul, Hz. İsa, Hristiyanlara göre Tanrı’nın oğludur.

Allah, Hz. İsa’nın kişiliğinde bedenleşmiş, onun görüntüsüne bürünmüş-tür. Baba Tanrı, insanlara olan sevgisi ve merhameti nedeniyle İsa şeklinde onların arasın-da yaşamıştır. Baba ile aynı özden olması nedeniyle, o da Tanrı’nın bir parçasıdır. Kutsal Ruh ise Tanrı’nın vahyini kiliseye iletmekte ve Hristiyanları yönlendirerek yanlışlardan koru-maktadır.

Hristiyanlıkta Allah, peygamber, kitap, melek ve ahiret inancı vardır. İbadetler günlük, haftalık ve yıllık olarak yapılır. Günlük ibadetler, sabah ve akşam, haftalık ibadet ise pazar günü kilisede yerine getirilir. Yıllık ibadet-ler bayramları ve çeşitli anma günlerini içerir. Noel, Paskalya, Meryem Ana Günü ve Haç Yortusu bunların başlıcalarıdır. ibadet sırasın-da İncil’den bölümler okunur, ilahiler söylenir. Hristiyanların ibadet yeri kilisedir. Din adamlarına rahip ve papaz adı verilir. Hristiyanlığın sembolü, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesini temsil eden “haç”tır. Hristiyanlıkta üç büyük mezhep vardır. Bunlar Katolik, Ortodoks ve Protestandır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.