Hz. Mehdi’nin Özellikleri ve İlgili Hadisler


1- Onun ismiyle semadan nida olunacak ve hiç kimse onun mehdiliğini inkar edemeyecektir.

2- O, güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.

3- Mehdi için 2 alamet vardır ki, Allah (c.c), kainatı yarattığından beri bunlar vaki olmamıştır. Bunun birincisi, Ramazanın birinci gecesi ayın, ikincisi ortasındain tutulmasıdır.

4- Mehdi’den önce Beni Abbas için siyah bayraklar çıkacak, sonra Horasan’dan, başlarında Şuayb b. Salih Temimi’nin bulunacağı, sarıkları siyah, cübbeleri beyaz bir ordu toplanacak ve bu ordu, Süfyan’ın ordusunu hezimete uğratacaktır. Bilahare Kudüs’e inecekler ve Hz. Mehdi için saltanat hazırlayacaklardır. Bu ordunun çıkması ile, halifeliği Mehdi’nin teslim alması arasında geçen zaman 72 aydır.

5- Onun kumandanları, insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları, Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde Cebrail (a.s), arkalarında Mikail (a.s) bulunacaktır. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın, rahatlıkla hacca gidebileceklerdir.

6- Peygamberlere dair olan kitaplarda, “Mehdi’nin işi zulüm ve kötülük değildir” şeklinde işaret edilmiştir.

7- Kuzey illerine bir bayrak dikecek onları, hezimete uğrattıktan sonra, ellerindeki esir ve ganimetleri alarak Şam’a geçecek, burayı da fethettikten sonra, köleleri bedellerini ödeyerek sahiplerinden alacak ve azat edecektir.

8- Mehdi, insanlar arasında 39 sene kalacaktır. Onun zamanında, büyükler “keşke ben küçük olsaydım”, küçükler de “keşke ben büyük olsaydım” diyeceklerdir,

9- Hz. Mehdi, 40 sene baki kalacaktır.

10- Mehdi’nin hayatı 7 veya 8 ya da 9 yıl olacaktır. Bu üç görüşü şu şekilde birleştirmek mümkündür: Hayat’ından kastedilen, görevlendirildiği andan başlayarak, hükmedeceği süre olabilir. Yoksa 7 – 8 veya 9 yıl yaşayacağı anlamına değildir. “30 sene’dir” tabiri de belki onun hakimiyetinin en çok bu kadar süreceğine işaret içindir. “40 sene’dir” diyenlerin görüşü de 30 yıl olacağını ifade edenlerle ayni şekilde yorumlanmalıdır.

11- Hz. Mehdi 14 sene yaşayacaktır. Bunun anlamı, özel bir yaşantı demektir ki, diğer rivayetlere bir zıtlık arz etmez. Mesela, Süleyman b. İsa’dan da işitildiğine göre, Mehdi, Kudüs’de 14 yıl kalacaktır.

12- 40 yıl kadar yaşadıktan sonra, yatağında Allah’ın rahmetine kavuşacaktır.

13- Onun yanına, büyük bir fitneden sonra kendilerine hükmetmesi için gidilecek ve ancak ölümle tehdit edildikten sonra başa geçmeye razı olacaktır. Ondan sonra insanlar arasında bir damla kan dökülmeyecektir.

14- Alimler, 1204 yılında yapılacak olan bir icma’da ahir zamanda bir mehdi’nin geleceği konusunda fikir birliği edeceklerdir.

15- Mehdi’nin bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, küçük bir genç olacaktır. Dağlar ona karşı çıksa, onları aşacak ve Belye’ye kadar inecektir.

16- Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir. Ve Şam ehli, Mısır’lı kabileleri esir alacaklardır. Doğudan siyah bayraklı bir adam, Şam sahibinden önce çıkacak ve Mehdi’nin itaatına girecektir.

17- Ondan önce, Afrika’da bir emir 12 yıl malik olacak, sonra Afrika’yı adaletle dolduran esmer bir adam; Mehdi’ye gelerek onun yanında savaşacaktır.

18- Ondan önce Horasan’da siyah bayraklar çıkacak ve Mehdi, Mekke’de zuhur ettikten sonra onun yanına gideceklerdir.

19- Onun alametlerinden birisi de, Beni Abasın değirmeninin dönmesidir. (Mütercimin notu: Bu bir teşbih olsa gerektir. Herhalde kastedilen, Beni Abbasın sözünün geçmeye başlaması olacaktır) Diğer bir alameti de, siyah bayraklı ordunun askerlerinin, atlarını Şam’daki zeytin ağaçlarına bağlamalarıdır. Diğer bir alameti de, “ciğerleri yiyenlerin oğlu” (zalim) olan Süfyan’ın Beni Abbas ve Beni Cafer’i mağlub etmesidir ve ardından Süfyan Şam minberine oturacak ve Berberi kavmi de Şam’a gelecektir.

20- Süfyan’ın ordusu, Horasan, Fars diyarı ve sonra Doğu’daki insanlara ulaşır. Doğu insanları onlara karşı çıkarak, defalarca savaşırlar. Sonra da sağ avucunda ben olan bir Haşimi’ye biat ederler. Allahü Teala, ona bütün yolları ve işleri kolay kılacaktır. Bu Haşimi’nin Horasan ehlinden 5000 civarında bir ordusu vardır, başlarında da Şuayb b. Salih Temimi bulunur. Bu Haşimi’nin rengi sarı, sakalı hafiftir. Ordusuyla, dağlar karşı çıksa, aşıp geçecektir.
Süfyanla savaşacak, ancak büyük bir savaştan sonra mağlup düşecek ve Kümme’ye kaçacaktır. Bu Haşimi, Mehdi ile babadan kardeş olup, mehdi zahir olduktan sonra o da çıkacaktır. Bazıları, onun Hz. Mehdi’nin amca oğlu olduğunu söylemişlerdir. Şam’a geldiği duyulduğunda, ona Kudüs’te bir ev tahsis edilecektir.

21- Ordusunu Medine’ye gönderen Süfyan, “Beni Haşimi’den kimi bulursanız, öldürürün” emrini veriyor. Müslümanlar da Mehdi zahir olup toparlanana kadar dağlara kaçıyorlar.

22- Çıkışının bir alameti de Batı’dan bayrakların çıkması ve başlarında Kende kabilesinden topal bir adamın bulunmasıdır.

23- Alametlerden birisi de, 200. senede bir Mehdi’nin çıkmasıdır. (Mütercimin notu: Bu Mehdi’den kastedilen, ahir zaman Mehdi’si gibi İslamı ihya eden bir şahsiyet olsa gerekir.)

24- Hz. Mehdi, beraberinde Peygamber Efendimizin bayrağı, gömleği ve birçok alametleri olduğu halde yatsı vaktinde Mekke’de ortaya çıkar. Nurludur ve yanında şahitleri vardır. Yatsı namazını kıldıktan sonra uzun bir hutbe irad edecek, ve insanları Allah ve Rasulüne itaat etmeye devam edecektir. Daha sonra Hicaz’ı fethedecek ve Beni Haşimi’lerin hayiste olanlarını kurtaracaktır. Bilahare O’nun yanına Küfe’den siyah bayraklı bir ordu gelir. Ondan sonra dünyayı fethetmek için bu orduyu çeşitli yerlere gönderecektir.

25- Süfyan, esir olarak ona getirilecek ve rahmet kapısında öldürülecektir. Ganimet ve serveti ise Şam caddelerinde dağıtılacaktır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.