Kayı Boyu Tarihi


Kayı Boyu simgesi nedir, Kayı Boyu hükümdarları kimlerdir, Kayı Boyu hakkında bilgi.

Oğuz Han’ın Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Doğuhan, Denizhan adlarında al­tı oğlu vardı ve bunların her biri dört boy olup, hepsi yirmi dört boydur. Gün, Ay, Yıldız: adlı Oğuz boyları, Oğuz Han’ın ilk üç k­olundan gelmiş olup, sağ kolu, diğer üç oğlu da sol kolu meydana getirirdi. Ayrıca Gün, Ay ve Yıldız hanların kollarından gelenle­re Bozoklu, Gök, Dağ ve deniz kollarından gelenlere de Üç oklu denilmiştir.

Gün Han’ın derece sırasıyla Kayı, Bayak, Elkaevli, Karaveli denilen dört boyu; Ay Han’ın Yazır, Düğer, Dodurga, Yaperli ve Yıldız Han’ın da Avşar, Kızık, Beğdili, Kargın adlı boyları vardı.

İşte Osmanlı Devletini kurmuş olan ai­le, Oğuzlar’ın sağ kolu olan Gün Han ko­lunun Kayı boyundadır. Kayı, sağlam, kuv­vet, kudret sahibi anlamına gelip, ongunu yani kuş simgesi Şahin’dir. Kayı boyunun damgası iki ok ile bir yaylı oktur (İYİ).

Kayı Boyu

1071 Malazgird Meydan Savaşından sonra Anadolu istilasına başlayan Büyük Selçuklular, Kayı boyunu da Anadolu’nun bazı bölgelerine yerleştirmişlerdir. Bunla­rın bir kısmı daha sonra Osmanlı Beyliğini kuran Kayılar’dır.

1.Alaüddin Keykubad (1219—1236) za­manında ise, Ankara’nın batısındaki Karacadağ taraflarına yerleştirilen ayılar, da­ha sonraları Söğüt ve Domaniç bölgesi­ne yayılmışlardır. Bu bölgeye yerleştirildik­lerinde dörtyüz çadır halkı olan Kayılar’ın XIII. yüzyılın ikinci yarısında reisleri Ertuğrul Bey’dir. Ertuğrul Bey’in Söğüt tarafla­rını hangi tarihde işgal ettiği ve vefat tari­hi kesin olarak belli değildir.

Ancak mezarının Söğüt’te olması, Ka­yılar’ın yurtlarının buraları ve Osmanlı Devletinin çekirdeğinin Karacadağ, Söğüt ve Domaniç taraftarı olduğunu kesinleştir­mektedir.

Ertuğrul Bey’in vefatından sonra, Kayı aşireti, küçük oğlu Osman Bey’in idaresi altına girmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.