Muhammed İbn Sadaka es-Seffâr el-Harranî kimdir?


Muhammed İbn Sadaka es-Seffâr el-Harranî (h. 493-584/m. 1099-1188) Ebu Abdillah Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Haşan b. Sadaka el-Harranî, el-Bezzâz, es-Seffâr; önceleri İbn el-Vahş olarak tanınırdı. Hicri 493’te Harran da doğdu.

Uzun süre yaşamış salih bir şeyh, itibar sahibi, dindar bir zat olup ticaret için Horasan ve başka şehirlere seyahatlere çok çıkardı. Yaşı ilerleyince, h. 528’de Muhammed b. el-Fadıl el-Ferravî’den (ö.h. 530), Nisabur’da “Sahih” ve benzeri eserleri okudu, o sıralarda 41 yaşındaydı.

Ebu Ömer ez-Zâhid, kardeşi şeyh el-Muvaffak, el-Behâ’ Abdurrahman, ed-Diyâ’ el-Hâfız, el-Hasan b. Sellâm, İbn Halil, Ebu’l-Me’âlî b. eş-Şirazî, İbn Se’d, Hatîb Murad, Muhammed b. Abdilhadi, el-İmad Abdullah b. en-Nahhâs, Muhammed b. Süleyman es-Sıkıllî, İbn Abdi’d-Dayim ve daha birçok âlim, ondan hadis dersleri almış ve rivayet etmişlerdir. İbn ed-Dubeysî, İbn el-Ahdar’dan naklen, ondan hadis rivayetlerinde bulunmuştur.

İbn en-Neccâr: ” Dimaşk’ta bir Medrese inşa ettirdi ve orasını, hanbelilere vakfetti” demektedir. Ancak şeyhin yaptırdığı bu medrese, doğal afetler ve savaşlar sebebiyle yıkılmış ve yokolmuştur. İbn Sadaka; Rebiulevvel’de söyleniyorsa da, h. 584 yılında Rebiulahir’de 91 yaşındayken, Dimaşk’ta vefat etmiştir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.