Orhan Bey (Orhan Gazi) Kimdir?


Orhan Bey Osmanlı padişahlarının ikincisi.

Saltanatı: 1326-1360

Babası: Osman Bey – Annesi: Mal Hatun

Doğumu: 1281 – Vefatı: 1360


Özet Bilgi

Orhan Gazi, Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahıdır. Osman Gazi’nin ölümünden sonra 1326 yılında Osmanlı tahtına geçen Orhan Gazi dönemindeki gelişmelerle beylikten devlete geçildi.

Annesi Malhun Hatun’dur. Sarışın, mavi gözlü ve uzun boylu olduğu bilinir. Lakabı Şücaeddin’dir. Şücaeddin “dinin kahramanı” anlamına gelir.Kaynaklara göre 6 oğlu, 2 kızı olmuştur. 80 yaşında vefat etmiştir. Türbesi Bursa’dadır.

Orhan Gazi, Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahıdır. Osman Gazi’nin ölümünden sonra 1326 yılında Osmanlı tahtına geçen Orhan Gazi dönemindeki gelişmelerle beylikten devlete geçildi. 

Annesi Malhun Hatun’dur. Sarışın, mavi gözlü ve uzun boylu olduğu bilinir. Lakabı Şücaeddin’dir. Şücaeddin “dinin kahramanı” anlamına gelir.Kaynaklara göre 6 oğlu, 2 kızı olmuştur. 80 yaşında vefat etmiştir. Türbesi Bursa’dadır.


Orhan Bey; Sultan Osman Gazi‘nin oğlu olup, dedesi Ertuğrul Gazi’nin vefat ettiği 1281 senesinde Söğüt’te doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir disiplin ve intizam ile istikbalin beyi olacak şekilde yetiştirildi. Şeyh Edebali ve Dursun Fakih gibi alimlerden ilim öğrenip, feyz aldı. Gençliğinden itibaren Bizans tekfurlarıyla olan gazalara katıldı. Kumandanlık ve devlet idaresi konularında bilgi ve tecrübe kazandı. Babasının yaşlılığı dolayısıyla 1324’ten itibaren devlet idaresinin başına geçti. Osman Gazi, onu Bursa’nın fethiyle görevlendirdi.

Orhan Gazi

Orhan Bey’in 1326’da Bursa’yı fethi sırasında Osman Gazi vefat etti. Babasının naşını Bursa’da Gümüşlü Kümbet’e naklettikten sonra Osmanlı Devleti’nin ikinci sultanı olarak tahta geçti ve devlet merkezini Yenişehir’den Bursa’ya nakletti.

Bundan sonra fetih ve gaza hareketlerine hız veren Orhan Gazi, 1329’da Bizans kuvvetlerini Pelakanon’da ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra 1330’da İznik’i aldı. Devletin geçici merkezi haline getirilen İznik şehri imar edilerek, İslamî eserlerle süslendi. Orhan Gazi, İznik’in en büyük kilisesini camiye çevirerek burada Cuma namazı kıldı.

Fetih hareketlerine devam eden Orhan Gazi, 1331’de Taraklı, Mudurnu ve Göynük kasabalarını, 1333’de Gemlik, 1336’da Kirmastı, Mihaliç ve Ulubat kasabalarını zaptetti. 1337’de İzmit’in fethi ile Kocaeli yarımadasının tamamı Osmanlıların eline geçti.

1353’te Bizans’taki iç karışıklıklardan faydalanan Orhan Gazi, Gelibolu’da Çimbe kalesine sahip oldu. Bu, Osmanlıların Rumeli’ye geçerek bölgeyi tanımaları ve gelecekteki fetihleri bakımından önemli rol oynadı. Nitekim oğlu Süleyman Paşa’yı Rumeli’deki kuvvetlerin başına tayin eden Orhan Gazi, Bolayır’dan Tekirdağ’a kadar olan bölgeyi fethettirdi.

16. yüzyılın sonunda yapılmış bir
Orhan Gazi tasviri.
(Zübdetü’t-Tevârîh’ten).

Diğer taraftan Anadolu’da da birliği sağlama çalışmalarına hız veren Orhan Gazi; Karesioğullarından 1345’te Balıkesir’i, 1350’de ise Bergama ve Edremit’i, Eretna beyliğinden de 1354’te Ankara’yı aldı.

Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman Paşa’nın 1359’da bir av sırasında attan düşerek vefat etmesi üzerine üzüntüsünden hastalandı ve 1360 yılında vefat etti. Bursa’daki Gümüşlü Kümbet’e defnedildi. Yerine oğlu I. Murat geçti.

Şahsiyeti nesillere örnek mahiyette olan Orhan Gazi, halim-selim olup, son derece merhametliydi. Kolay kızmaz, kızınca da belli etmezdi. Askerlerini ve tebeasını kendisinden fazla korurdu. Çok adildi. “Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa geciken adalet zulümdür.” buyururdu. Orhan Gazi’nin İslam ahlakına hayran olup, adaletine gıpta eden hıristiyanlar kendi soyundan ve dininden hanedanların yerine, Osmanlı idaresini tercih ederlerdi.

Orhan Gazi devrinde fethedilen beldeler ilmî, mimarî ve sosyal tesislerle süslendi. İznik fethedilince, manastırını medreseye çevirterek ilk Osmanlı medresesini kurdu. Yine İznik’te yaptırdığı imaretin açılışında kendi eliyle fakirlere ve gazilere aş dağıttı. Ahalisinden müslim ve gayr-i müslim hiç kimsenin aç kalmamasına gayret etti.

Cihattan vazgeçmez ve emri altındakileri devamlı Allahü tealanın dinini yaymaya teşvik ederdi. Oğlu Murat Gazi’ye “Oğul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir.” diyerek son vasiyetini yapmıştır.

Orhan Gazi’nin Getirdiği Yenilikler

Askeri disiplinle küçük yaşlarda tanışan Orhan Bey askeri alanda büyük bir yenilik yapmış veilk düzenli orduyu kurmuştur. Bu orduda yaya ve müsellem adında iki grup bulunurdu ve sıkı bir disiplinle çalışırdı.

Osmanlı, Osman Bey öldüğünde beylikler halinde yönetilirken, Orhan Gazi tarafından devlet haline dönüştürülmeye çalışılmıştır. Günümüz meclis sisteminin temellerini atan Orhan Bey, Divan Örgütünü kurmuştur. Ayrıcavezir, kadı, subaşı vb. devlet kademelerine ilk kez atama yapmıştır.

Hukuk sisteminde de yeniliğe gidilmesi gerektiğini düşünen Orhan Gazi her sancağa bir kadı atamıştır. Ayrıca ticari alanda İhtisab Kanunnamesini çıkarmıştır. 21 maddeden oluşan bu kanunnamede dükkan kira miktarları, kalaycılar, hamamcılar ve pek çok işletmenin üretim standartlarına yönelik düzenlemeye gidilmiştir. İznik’te ilk medrese bu dönemde açılmış ve ilk gümüş para da basılmıştır.

Dönemin Olayları

·  2. Osmanlı Padişahı Orhan Bey tahta çıktı.-1326

·  İstanbul Kartal yakınlarındaki Samandıra (Semendire) ve Aydos fethedildi.-1326

·  Orhan Gazi adına akçe, gümüş sikke olarak basıldı.-1327

·  Pelekanon Savaşı: Osmanlılara karşı harekete geçen Bizans İmparatoru Andronikos kumandasındaki Bizans kuvvetleri Pelekanon’da (bugünkü Darıca ve Eskihisar arası) Osmanlı ordusuna yenildi.-1329

·  Uzun süre kuşatma altında olan ve Bizans’tan yardım alma umudu kalmayan İznik (Nikea) Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu.-1329

·  Osmanlılar tarafından ele geçirilen İznik’teki Büyük Kilise (Ayasofya), camiye dönüştürüldü.-1329

·  Tasavvuf şairi Âşık Paşa, Kırşehir’de öldü.-1332

·  Taraklı, Mudurnu ve Göynük Türk kasabaları, küçük derebeylerin elinden alınarak Osmanlı topraklarına katıldı.-1333

·  Gemlik fethedildi.-1334

·  İznik’te Orhan Bey tarafından yaptırılan Hacı Özbek Camii’nin yapımı tamamlandı.-1334

·  İzmit, Hereke, Yalova ve Armutlu çevresi fethedildi.-1337

·  Karesi Beyliği üzerine yapılan seferde Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağ ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı.-1345

·  Orhan Bey, Bizans İmparatoru VI. Kantakuzenos’un kızı Theodora ile evlendi.-1346

·  Orhan Gazi ile kayınpederi İmparator VI. Kantakuzenos, Üsküdar’da bir görüşme yaptı.  Kendisini batıdan tehdit eden Sırp kralına karşı Türklerden 20.000 kişilik bir yardım sağladı. Türklerde, Rumeli topraklarına geçme fikri bu tarihten sonra yerleşti.-1347

·  Kadıköy ve Üsküdar fethedildi.-1352

·  Gerede Türk beyliği toprakları Osmanlı ülkesine bağlandı.-1352

·  Bolayır yakınlarındaki Çimpe Kalesi, Orhan Bey’den yardım isteyen Kantakuzenos tarafından Osmanlılara askerî bir üs olarak verildi.  Süleyman Paşa büyük bir orduyla Çanakkale Boğazı’ndan Rumeli’ye geçti.  Balkan fetihlerine başlanmış oldu.-1353

·  Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, Ankara’yı zaptetti.-1354

·  Rumeli’ye geçen Türkler ilk hamlede Gelibolu, Bolayır, Tekirdağ, Keşan ve Malkara’yı ele geçirdi. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, avlanırken bir kaza sonucu öldü.-1358

·  Mevlevilîkle ilgili Menakıbu’l-Arifin adlı eseriyle tanınan mutasavvıf-bilgin Ahmet Eflâkî, Konya’da öldü.-1360

·  Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı ve Osmanlı devlet teşkilâtının kurucusu Orhan Bey öldü.Ölüm tarihi bazı tarihçilerce 1360 yılı olarak belirtilirse de yapılan son araştırmalar 1362’de öldüğünü ortaya koymuştur.-1362


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.