Rönesans Nedenleri Ve Sonuçları nelerdir


“Yeniden Doğuş” anlamına gelen Rönesans, 15 ile 16. yüzyıllar arasında Avrupa’da sanat, bilim, mimarlık ve felsefe dallarında büyük gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Rönesans öncesi Orta çağın karanlığına gömülmüş Avrupa’da halk çok zor koşullarda yaşıyor birçoğu da Engizisyon mahkemeleri tarafından işkence ve ölüme maruz kalıyordu.

Rönesans nedir kısaca bahsedilecek olursa, “yeniden doğuş” anlamına gelen tarihsel bir yenilenme süreci olduğu söylenebilir. Rönesans dönemi; orta çağla reform dönemleri arasında kalan süreci kapsamaktadır.

İtalya’da 15. ve 16. yüzyıllarda Batı’yla Eski Yunan ve Eski Roma dönemlerinin birbiriyle karışıp olumlu bir yükseliş dönemine geçilmesini sağlayan bu rönesans hareketleri; hem sanat, hem felsefe, hem bilim hem de mimarlık alanlarında çağdaşlaşma ve kültürlenme durumları için çok güçlü bir bağ olmuştur.

Rönesans döneminde hem bilim insanlarının hem de filozofla uğraşmış kişilerin ortaya attıkları yeniliklerin üzerinde fazlasıyla durulmuş ve çalışmalarına oldukça önem verilmiş; deneylere dayalı düşünce sistemi önem kazanmış, hümanizm olgusu toplumdaki bireylere sıklıkla işlenmiş ve tüm bu çalışmaların üzerine matbaanın da keşfedilmesiyle düşünceler kıtalar arasında hızla yayılmaya başlanmıştır.

Rönesans’ın döneminin önemi

Rönesans’ın o dönemler ortaya çıkartılmasındaki en büyük pozitif etkilerden biri de; Avrupa bölgesinin hem Coğrafi keşiflerle hem de ticaret konusunda yükselişinin sağlanması alanında olmuştur. İtalya’da başlayan bu Rönesans dalgası; bir nevi dünya genelinde bilimsel konularda ve sanatsal konularda gelişmeye başlanmasının ilk adımı olarak kabul edilmektedir.

Rönesans’ın kelime anlamı olduğuna değindiğimiz “yeniden doğuş”, iki farklı anlamı içermektedir. Bunlardan ilki tüm bu içerdiği “entellektüel” yaptırımların Avrupa yapılanmasının genelinin kültürlenmesini sağlamasıdır. Bir diğeri de Antik çağda kalan tüm yazılı eserlerin tekrardan incelenip düşünülerek hem bilim alanında hem da sanat alanında uygulamaya konuşmasını sağlamasıdır.

Rönesans döneminde yaratıcılık gücünün hakim olmasının neticesinde, bu gücün esasını yürüten güçler de tüccarlar olmuşlardır. O dönemde yaşayan tüccar takımı, en çok kar getirecek olarak alanın ne olduğunu araştırıp buradan kazandıkları yüksek meblağları hem endüstride gerçekleştirilen yeniliklere hem de daha ağırlıklı olarak sanat dünyasında gerçekleştirilen yeniliklere harcamışlardır. Rönesans; İtalya çıkışlı olmasının yanında Venedik, Floransa, İngiltere, Hollanda ve Portekiz gibi ülkelerde de benzer büyük metropollerde de büyük gelişim yakalayabilmiştir.

Saydığımız bu ülkelerin arasında Almanya’da ağırlıklı olarak dini resimler ve dini tablolar tekrardan ortaya çıkartılmış, Fransa’da yeni sanat akımları ortaya çıkartılmış, İspanya’da edebiyat alanında ve resim alanında yeni gelişmeler kaydedilmiş, İngiltere’de edebiyat alanında gelişmeler yaşanmış; İtalya’da eski Roma ediplerinin ve Yunan ediplerinin eserleri tekrardan inceleme altına alınmıştır.

Rönesans dönemi sanatçıları

Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci

Rönesans döneminin tamamı ele alınırsa, bu dönemde günümüzde dahi hala dünya çapında ünlülüğe ve değere sahip olan Machiavel, Rafael, Mikelanj, Leonardo da Vinci, Montain, Ronsard, Luther, Shakespeare, Cervantes ve Rembrent gibi isimler tarihe adını yazdırmıştır. Rönesans döneminde ortaya çıkartılmış olan bütün ebedi ve sanatsal eserler hala çoğu müzede sergilenmeye devam edilmektedir.

Rönesans’ın doğuşunun başlıca nedenleri

 • Antik Roma ve Mısır eserlerinin yanı sıra Arapça eserlerin çevrileri Hümanizm başta olmak üzere düşünce ve fikir akımlarının yeniden canlanmasına neden olmuştur.
 • Matbaanın geliştirilmesi kitap ve yazılı yayınların geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlamıştır. Öncesinde çok pahalı olan el yazmaları halk tarafından okunamamaktadır. Gelişen matbaa eserleri ucuzlatmış ve halkın okuma yazma oranı da hızla artmıştır.
 • Bu dönemde pusula ve gemicilik gelişmiştir. Yeni keşfedilen topraklardan gelen zenginlik ve artan ticaret sanata, mimariye, felsefeye ve diğer alanlara maddi destek veren zengin bir kesimin doğmasını sağlamıştır.
 • Endülüs Emeviler’inden Avrupa’ya aktarılan kültür ve bilim Rönesans’ın doğmasına büyük katkıda bulunmuştur. Özellikle Astronomi, sanat, mimari, halkın yönetim şekli ve insan hakları Emeviler tarafından Avrupa’ya aktarılmıştır.
 • Matbaanın gelişimiyle birlikte düşüncelerin ve bilimin dünyaya yayılmaya başlaması
 • Arapça’ya çevrilmiş Antik Yunan, Roma ve Mısır eserlerinin tercüme edilmesine olan ihtiyaç
 • Orta Doğu’da düzenlenmiş olan Haçlı Seferleri
 • Pusulanın geliştirilmesi ve bununla birlikte coğrafi keşiflerin olması, bu coğrafi keşiflerin yeni düşüncelerin ve keşiflerin önünü açması
 • Endülüs Emevileri denilen topluluğun Avrupa2da yer alan kıtalara her türlü konuda taşımaya başladıkları yeni kültürler

Rönesans sonuçları

Az önce anlattığımız rönesansa neden olan sebepler ve düşünceler ışığında gerçekleşmiş olan sonuçlar ise şöyledir;

 • Skolastik düşünce (kilisenin değiştirilemez düşünce biçimi anlamındadır) yok edilmiştir.
 • Eğitimde öncelik kiliselerden alınarak modernite adı altında özgürlükçü düşünceye bırakılmıştır.
 • Reforma yönelik çalışmalar hızlandırılmıştır.
 • Eğitim seviyesi müthiş bir hızda yükselerek artmıştır.
 • Hem bilim dünyasında hem de sanat dünyasında çok hızlı bir gelişme mevcut olmuştur.
 • Skolastik düşüncenin yerine çoğu alanda pozitif bilimlere ait düşünce yani bilimsel düşünce kullanılmaya başlanmıştır.
 • Kilisenin ve kilisede çalışan bilim adamlarının halk üzerinde uyguladığı baskı ve ısrar ortamı sekteye uğratılmıştır.
 • Yeni yeni ekonomik düşünceler ve çözümler üretilmiştir.
 • Avrupa’da artık tamamen sanattan keyif alan, halktan ve aydınlardan ortak bir şekilde oluşan bir güruh türemiştir.
 • Aydınlanma Çağı’na geçiş için büyük bir adım atılmıştır.
 • Avrupa’daki ülkelerin her alanda gelişmesi için tüm toplum birlik olmuştur.
 • Hem matbaa hem de kağıt keşfedildiği için İncil bastırılarak çoğaltılmış, bunun sonucunda toplum dini normları kendi kendine öğrenmeye başlamıştır.

Rönesans’ı etkileyen düşünceler

 • Sekülerizm faktörü
 • Yeryüzünün ciddi anlamda bir araştırma yapılacak ve oldukça ilgi çekici bir alan olduğu düşüncesi
 • Hümanizmin biraz daha özelleştirilerek bireyci hümanist anlayışının yaygınlaşmaya başlaması
 • İnsanların kendi beyin gücünün farkında olmaya başlamasıyla daha büyük başarılar elde edebileceği gerçeğini kafasına yerleştirmesi
 • Yaşanılan dünyada hala keşfedilecek ve öğrenilecek milyonlarca şey olduğunun göz önüne alınmasıyla başka bir dünyanın düşüncesini arka plana atma

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.