Sağlık Bakanlığının Görevleri Nelerdir?


 1. a) Tüm bireylerin yaşamını bedenen, ruhen ve sosyal yönden  tam iyilik hali içinde devam ettirmesini sağlamak için birey  ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi içine alan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, tüm  tedbirleri  almak, gereken teşkilatı kurmak ve kurdurmak,

 2. b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla mücadele ederek  koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon faaliyetlerini yürütmek ,
 3. c) Anne ve çocuk sağlığının korunmasını sağlayarak aile planlaması hizmetlerini yürütmek
 4. d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her aşamada takip etmek  ve denetlemek;  farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını kurallara  bağlamak ve  denetlemek,
 5. e) Gerekli aşı, kan ürünleri , serum   ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve luzum görülmesi halinde  ithalini sağlamak,
 6. f) Esas  sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve yerel yönetimlerle  işbirliği içerisinde  gıda maddelerinin ve bunları üreten işletmelerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
 7. g) Yerel yönetimler ve  ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde  çevre sağlığını alakadar eden konularda  gerekli önlemleri almak ve aldırmak,
 8. h) Çeşitli hastalıklara karşı hava limanları , deniz limanları ve kara sınır kapılarında gerekli tedbirleri almak ,
 9. j) Kanser , sıtma ve verem gibi hastalıklarla mücadele etmek , ve ilgili kuruluşların koordinasyonunu sağlamak ,
 10. k) Belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve personeli yetiştirmek ,
 11.  l) Sağlık hizmetleriyle alakalı olarak uluslararası  ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Toplumsal Kurallara ve Kanunlara Uymanın Önemi

İnsan yalnız başına yaşayabilen bir yapıda değildir . Tplum içerisinde yaşamak insanların temel özelliğidir . Hatta insan ile ilgili tanımların hemen hemen hepsi ” toplumsal bir varlıktır ” diye biter . İnsanlar topluluk halinde yaşadığına göre bu topluluğun düzenli bir biçimde yaşamını sürdürebilmesi için mutlaka birtakım kurallar ve kanunlara ihtiyaç duyulmaktadır .

Okulda , trafikte , iş yaşamında , aile hayatında ve daha aklınıza gelebilecek yüzlerce alanda kurallar vardır . Kurallar olmasaydı hayat bir karmaşa halinde devam ederdi . Bütün insanlar kuralların ihlal edildiği bir yaşam şeklinden şikayetçi olur . Mesela trafik kurallarının olmadığını ya da uygulanmadığını düşününsene… Ne kadar büyük sıkıntılar ve kazalar meydana gelirdi . Kuralların olmadığı bir toplumda fiziksel ya da maddi gücü olan insanlar kendilerini diğer insanlardan üstün görür ve kendi çıkarları uğruna her şeyi yapabilir .

Bazı insanlar kurallara uymamayı özgürlük olarak görür . Ancak bu son derece hatalı bir bakış açısıdır . Çünkü her insanın sınırsız bir özgürlükle hareket etmesi başkalarının özgürlüğünü elinden alması anlaması anlamına gelir . İşte bu noktada kurallar devreye girer ve insanların birbirlerine zarar vermesinin önüne geçer . Bu yüzden kurallar herkesin özgürlüğünü başkalarının özgürlüğüne zarar vermeden kullanmasına olanak sağlar .

Kurallar hayatımızın bir parçasıdır . Eğer kurallar olmasaydı toplumda kaos ortamı oluşur ve insanlar birbirine düşman kesilirdi. Bu yüzden kuralları gereksiz ya da çiğnenilecek saçmalıklar olarak görmek yerine kurallara uymaya özen göstermeli ve uymayanları da uymaları konusunda uyarmalıyız .


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.