Şia Nedir


Sia ya da Siilik, Arapça ve Farsça kökenli bir sözcük olup İslam mezheplerinden biridir ve aynı zamanda Hz. Ali’nin yandaşlarına verilen addır. Sii mezhebi olarak da anılmaktadır.

Bu mezhebin mensuplarına ‘Sia’ adı verilir. İslam dünyasında Sünnilikten sonra gelen en büyük ikinci mezheptir. İslam dininde Sünniler %83’lük bir kısmı doldururken Siiler %15’lik bir dilimde yer almaktadır. Bazı yerlerde Sia-Siilik, Caferilik ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Aslında, hilafet sonrası Hz. Ali’ye uyan topluluğu ifade eder. Hilafetin Hz. Ali’ye ait olduğuna ve sonsuza kadar bu hakkın onda kalması gerektiğine inanlar Sii mezhebindendir. Bu mezhepte Müslümanlığa ters düşen fikirlere sahip olanlar da vardır.

Bu bakımdan bu mezhebin içindeki bir kısım topluluk Müslüman sayılmaz. Örneğin namazı ve orucu reddedenler vardır. Sia’nın içinde yer alan Ehl-i Bi’dat topluluğu Müslüman sayılmaktadır. İslam dünyasının peygamberi Hz. Muhammed’in ölümünün ardından bu kutsal görevi Hz. Ali’nin devam ettirmesi gerektiğine inanırlar. Arapçada Sia kelimesi; taraftar, yandaş, yardımcı, uyan, fırka ve bölük kelime anlamlarını taşır. Kur’an-ı Kerim’de Sia kelimesi birkaç yerde geçmektedir. Halife Osman’a düşman olan topluluklara da bu mezhepte yer vardır. Osman’ın ölümünden sonra Hz. Ali taraftarlarınca tam desteklenmiştir. Hz. Muhammed efendimizden sonra imametin ona ait olduğu savunulur. Hz. Ali ve yakınları çok değerlidir. Ona yapılan hatalar ağır cezalandırılmalıdır.

Görüşler bakımından ayrılan Siiler, Sia mezhebini 3 farklı kola ayırmıştır. Bu kategoriler Zeyd’iyye (Beşçiler), İsma’il’iyye (Yediciler) ve İsna’aşer’iyye (On ikiciler) şeklindedir. Siiler nüfus dağılımı bakımından Irak, Yemen, Lübnan, Bahreyn, Azerbaycan ve İran’da bir araya gelmiştir. Türkiye’nin %10’u Sia mezhebindendir.

Afganistan, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın da bir bölümü Sii’dir. Afrika’nın Nijerya ülkesinde 10 milyona yakın, Amerika’da 20 milyondan fazla ve Avrupa ülkelerinde 10 milyon civarında Sii yaşamaktadır. Bu mezhebin kollarından Aleviler, Nusayriler ile Caferiler Türkiye’de yaşamaktadır. ‘Zülfikar’ isimli kılıç, Alevilik ve Siilikte çok önemli bir yere sahiptir. İslam dininde yaşanan ilk iç savaşın ardından Müslümanlar, Sia (Ali taraftarları), Emevi taraftarları ve hariciler olarak gruplaşmıştır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.