Stratejik Liderlik Nedir?


Liderlikle ilgili tanımlar incelendiğinde, tanımların özde bir, ayrıntıda farklı olduğu görülmektedir. Tanımların ortak özelliği; liderliğin bir grup etkinliği ve bilinçli bir şekilde başkalarının davranışlarını etkileme süreci olduğudur.

Stratejik liderin temel sorumluluğu, tanımı gereği, örgütün yaşamasını ve rekabet üstünlüğünü sürdürmesi ile ilgili olduğundan; stratejik liderin geleceğe dönük, yönlendirici yetenek ve özelliklere sahip olması diğer özelliklere göre daha fazla önem taşımaktadır.

Stratejik Liderliğin Öğeleri

 İnsan ve değerler

 Örgütsel kültür ve paradigmalar

 Hikaye ve vizyon

 Veri ve bilgi

 Heveslilik ve sorumluluk

 Kavramsal düşünme

 Bütünleyici düşünme

 Karar verme

 Sistematik düşünme

Stratejik Liderin Özellikleri

Stratejik liderler(örgütsel yetenekler)

  1. Stratejik odaklanma,
  2. Stratejiyi eyleme dönüştürme,
  3. Bireyleri ve örgütü düzene koyma,
  4. Etkili stratejik müdahale noktalarını belirleme,
  5. Stratejik yetkiler geliştirme gibi örgütsel yeteneklere sahiptirleR

Stratejik liderler(Bireysel yetenekler)

  1. Mevcut durumla yetinmezler,
  2. Özümseyici kapasiteye sahiptirler
  3. Uyarlanabilen kapasite sahiptirler
  4. Bilgelik sergilerler (Davies & Davies, 2004). [TUNA.Nurhak / Stratejik Liderlik]

Bir Stratejik Liderlik Modeli

Kişisel Özellikler

 Stratejik liderler mevcut durumdan rahatsızdırlar ve doyumsuzdurlar.

 Stratejik liderler özümseyici (absorptive) kapasiteye sahiptirler.

 Stratejik liderler uyarlanıcı (adaptive) kapasiteye sahiptir.

 Stratejik liderler liderlik bilgeliğine sahiptirler. [TUNA.Nurhak / Stratejik Liderlik]

Etkili Stratejik Liderin Özellikleri

 Misyon ve misyon doğrultusunda ana değerleri koruyarak yapıya özgü politika ve hedefleri formüle eder.

 Bireysel ve grup içi öğrenmeye dönük kültür ve çevre oluşturur.

 Takipçilerinin örnek alabileceği davranış modellerini oluşturur. [TUNA.Nurhak / Stratejik Liderlik]

Stratejik Liderlik Süreçleri

Stratejik liderin öncelikli olarak dikkat etmesi ve eylemleri gerçekleştirirken göz önünde bulundurması geren noktalar vardır:

 İşbirliği

 Yönetme

 Yasallaştırma

 Tasarım

 Sistematik Yöntem

 Gizli Süreç

Stratejinin Başarıyla Uygulanmasını Sağlama

Çoğu örgütler plan hazırlar ama bunu eyleme dönüştüremezler. Stratejinin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi içinde stratejik lidere düşen son derece önemli görevler vardır.

Bu görevler şu başlıklar altında toplanabilir:

a) Uygun örgüt yapısı oluşturmak

b) Kaynak dağılımını gerçekleştirme

c) Örgüt kültürü oluşturma

d) Etik davranışları benimsetme

e) İşgörenleri eğitmek

Stratejik Kontrolü Sağlamak

Bu evrede yöneticiler stratejik seçimlerinin ve bunlarla ilgili kararlarının örgütün genel amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini görmek isterler.

Stratejik kontroller; yöneticiler tarafından örgütsel faaliyetleri sürdürmek veya bu faaliyetlerde değişiklikler yapmak için kullanılan formal ve bilgi tabanlı prosedürlerdir.

a)Değerlendirme

b) Önleyici tedbirler almak

 Stratejik Liderlik ve Vizyon

Ireland ve Hitt ’in sosyal gerçekliği tarif eden ve stratejik amaçları birleştiren vizyonun, formüle edilmesi ve dile getirilmesi olarak tanımlandığı stratejik liderlik, bir örgütün sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü arttırabilir . Örgütünün karsı karsıya kaldığı gerçekleri tanımlayabilen bir lider örgütsel basarı için etkili bir plan oluşturabilir


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.