Sümerbank Nedir Kuruluş Amacı


Sümerbank neden kapatıldı, Sümerbankın kuruluş amacı nedir, Sümerbank tarihçesi hakkında bilgi.

Sümerbank’tan önce Türkiye Cumhuriyetinin sanayileşme hamleleri, “Türkive Sanayi ve Maadin Bankasının kurulmasıyla başlamıştır. 19 nisan 1925 tarih ve 633 sayılı kanunla kurulan bu Bankaya verilmiş vazifelerin ana çizgileri şunlardı : 1—Bankaya devredilmiş olan Feshane Yünlü Dokuma, Bakırköy Pamuklu Dokuma, Beykoz Deri ve Kundura, Hereke ipekli ve Yünlü Dokuma Fabrikalarını tamir, tadil, ıslah ve ilavelerle geliştirmek ve işletmek, 2— İştirak suretiyle sanayi teşekküller kurmak ve işletmek, 3— Kendi adına ve iştirak suretiyle maden imtiyazı almak ve iştirakle maden işletmek, 4— Türk sanayicilerine ve madencilerine ikrazatta bulunmak (sonra 2805 numaralı kanunla teşekkül eden Etibank, maden imtiyaz ve işletme işlerini uhdesine almıştır).

Banka yukarıda zikredilen dört fabrikayı modern hale getirmek üzere 4.088 000 lira sarf etmiş ve 1926 da bunlara tahsis ettiği 1.870.000 liralık sermaye her yıl artarak 1932 de 7.335.000 lirayı bulmuştur. Bankanın iştirakler kısmındaki faaliyeti de iyi neticeler vermiştir. Banka, Devletin ve halkın iştirakiyle küçük işletmeler kurmak hususundaki siyasetine uygun olarak Kayseri Bünyan İplik Fabrikası, Isparta İplik Fabrikası, Maraş Çeltik Fabrikası, Tosya Çeltik Fabrikası, Aksaray Azmi Milli Un Fabrikası, Trabzon Elektrik, Yalvaç Deri Fabrikası, Kilimli Kömür Madenleri Türk Anonim Şirketleri ve bunlara benzer birçok eski iştiraklerin işletmesini sağladığı veya yeni iştirakler kurduğu gibi bugünkü Uşak Şeker Fabrikasının temeli olan Uşak Terakkii Ziraat T. A. Ş. gibi şirketlerin de hisselerinden satın alarak bunları da faaliyet sahası içine almıştır.

Sümerbank

Bankanın 1925 bilançosuna göre 1 313.441 lira olan sermayesi tedrici bir gelişme ile 1932 yılında 8.970.504 lirayı bulmuştur. Bununla beraber, fabrika ve işti aklerin işletmesi için lazım paranın önemi, bankaya, kuruluş gayelerinden biri olan üçüncü şahıslara ve sınai teşekküllere kredi açmak suretiyle yardımlarda bulunmak imkanını bırakmadığından, diğer taraftan halkın iştirakiyle işletmeler kurmak müsait neticeler vermediğinden bu bankanın yerine Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi
Bankası ikime edilmiştir.

Sümerbank’ın doğuşu: 3 Haziran 1932 tarih ve 2058 sayılı kanunla kurulan Devlet Sanayi Ofisi ve 7 temmuz 1932 tarih ve 2064 sayılı kanunla kurulan Türkiye Sanayi Kredi Bankasına verilen vazifeler gereğince, kurma ve işletme yetkisi verildi.

3 haziran 1933 tarih ve 2262 sayılı kanun ile Devlet Sanayi ofisinden devralacağı fabrikaları işletmek, hususi sanayi müesseselerindeki Devlet iştirak hisselerini Ticaret Kanunu hükümlerine göre idare etmek, hususi kanunlarla verilmiş salahiyetlere istinaden yapılacak fabrikalar hariç olmak üzere Devlet sermayesiyle vücuda getirilecek bütün sanayi müesseselerin etüt ve projelerini hazırlamak ve bunları tesis ve idare etmek, tesisleri veya tevsileri memleket için iktısaden verimli olan sanayi işlerine sermayesinin müsaadesi nisbetinde iştirak veya yardım etmek, memlekete ve kendi fabrikalarına lüzumlu olan usta ve işçileri yetiştirmek üzere mektebler almak, sanayi mü-hend:s ve mütehassıslarını yetiştirmek için dahildeki yüksek mekteblerde talebe okutma1 veya bu maksad’a İktısad Vekâletince açılacak mekteblere yardım etmek ve ecnebi memleketlere talebe ve stajyer göndermek, sanayi müesseselerine kredi temin etmek ve alelûmum bankacılık işlerini yapmak, millî sanayiin inkişafı tedbirlerini ara-mâk ve gerek bu hususta İktısad Vekâletince tetkik için bankaya verilecek mevzular hakkında mütalâa beyan etmek» vazifeleri verilen banka, şu membaları ilk sermaye olarak devralmak suretiyle 11 temmuz 1933 te faaliyete geçmiştir: a- Devlet Sanavi Ofisinden ve Ssnavi Kredi Bankasından devraldığı bütün hak ve menfaatler ve ihtiyat akçe er-, b- Dev’et Sanayi Ofisimden devraldığı fabrikaların sabit ve mütedavil sermayeleri ve birikmiş amoı tismanları, c- Devlet Sanayi Ofisinden devraldığı iştirak hisseleri.

Banka bu suretle yirmi milyon liralık itibarî bir sermayeye mukabil 10.700.000 lira ödenmiş sermaye ile işe başlamış, sermaye miktarı da muhtelif kanunlarla tedricen arttırılmak suretiyle 1943 te sermaye yekunu hesaplanır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.