Sünnîlik Mehebi Hakkında Bilgi


İslâm’da ‘Ehl-i Sünnet’ geleneğine bağlı olanlara ‘Sünnî’ denmektedir. Sünnilik, Kur’an ve Hz. Muhammed’in sünnetini esas alan bir anlayışı takip ettiğini iddia etmesi nedeniyle bu adı almıştır. Bu mezhebin adı, ‘Ehl-i
Sünnet ve’l-Cemaat’ olarak da bilinmektedir.

Sünnilik mezhebi, müslümanlar arasında iki itikadî ve dört fıkhî mezhep veya ekol tarafından temsil edilmektedir. İtikada yani inanca ilişkin mezhepler, Maturidilik ve Eş’arilik’tir. İnanç konularında aynı görüşleri paylaşan her iki mezhebin de özelliği, İslâm akaidini Kitap ve Sünnet’e uygun biçimde, aklî verilerden de yararlanarak açıklamaktır.

Sünnilik, ayrıca dört fıkhî mezhebe ayrılmıştır.

1. Hanefi Mezhebi,

2. Şafii Mezhebi,

3. Maliki Mezhebi

4. Hanbeli Mezhebi’dir.

Bu mezheplerin ortak özellikleri, Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas’ı fıkhî konularda delil kabul etmeleridir. Burada fıkhi mezhepler tanıtılacaktır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.