Tam Rekabet Piyasası Ne Demektir?


Tam rekabet piyasasına serbkst rekabet piyasası da denir. Bu piyasa biçiminin başlıca koşullan şunlardır:

1. Matın alıcı v e satıcılarının sayılan çok olmalıdır. Sayının çok olması bunlann hor birinin alım ya da satım
güçlerinin piyasaya göre küçük olması demektir. Böylece tek bir alıcı ya da satıcının kendi bireysel davranışlanyla
piyasa fiyatını etkileyebilmesi söz konusu olmayacaktır.

2. Mal. türdeş olmalıdır. Buğday, kömür, şeker, petrol, yumurta., süt böyle mallardır. Oysa, örneğin, makarna, bisküvi. diş macunu, televizyon gib i mallar markalanna göre farklı niteliktedirler ya da öyle zannedilirler.

3. Alıcılann v e satıcılann piyasaya girip çıhmalan serbest v e kolay olmalıdır.

4. Alıcı v e satıcılar piyasa hakkında tam bilgi sahibi olmalıdırlar. Böylece aynı malın sırf bilgisizlikten ötürü
farklı fiyatlarla satılması olanaksız olmalıdır. Bu koşula piyasanın şeffaflığı ya d a berraklığı da denir.

5. Alıcılar belli bir satıcıyı, satıcılar belli bir aiıcıyı tercih etmemelidirler. Böylece piyasada h iç kimsenin özel bir
durumu olmayacak, herkes bağımsız b ir biçimde alışveriş yapabilecektir.

Başlıca koşullan bunlar olan tam rekabet piyasasına gerçek yaşamda örnek bulmak çok güçtür. Belki en yakın
Örnekler yerel tanmsal ürün piyasalan (yerel pazarlar) dır. Gerçekten böyle yerel bir pazardaki patates, domates,
yumurta ve benzeri mallann alıcı ve satıcılan tam rekabete, yakın bir piyasa oluştururlar.

Gerçek yaşamda pek rastlanmamasına rağmen tam rekabet piyasasından en başta söz etmemizin gerekçesi, kapitalizmin ideal işleyişini göstermesi ve bu nedenle diğer piyasa biçimlerindeki sapmaları görüp anlamamız bakımından bir model hizmeti görmesidir. Soru


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.