Türkiye’nin Sınırları


Türkiye; yüzölçümü bakımından dünyanın orta büyüklükte bir ülkesi; sınırları itibariyle de dünyanın en uzun sınırlarına sahip ülkelerinden biridir. Sınırlarının toplam uzunluğu 11.000 km’yi aşar.

Türkiye

Her yönü ile birbirinden farklı olan çeşitli uygarlıklara sahip ülkeler ve insan toplulukları arasında bulunan Türkiye; Coğrafi konumun kendine tanıdığı sayısız imkanlardan faydalanmasını bilen dünyanın ilginç bir yeridir. Türkiye, elverişli konumu ile hem kara hemde denizde sınır olan bir ülkedir. 2875 km.’yi bulan kara sınırlarımızın 472 km’si Avrupa, 2403 km. Asya kesimine aittir. Bunun 203 km’si Yunanistan, 269 km’si Bulgaristan ile olan sınırlara aittir. Bu sınır da 24 Temmuz 1923 Lozan Barışı ile belirlenmiştir.

Türkiye – Yunanistan kara sınırı: Enez’in batısında Meriç ırmağı ağzından başlar ırmağın Talveg çizgisini kuzeye doğru takip eder.Yalnız Edirne’nin istasyonu olan Karaağaç Meriç’in sol tarafında kalmakla birlikte Türkiye’ye aittir.

Meriç’in ülkemize giriş noktasında, yani Kapıkule sınır kapsının hemen yakını Türkiye – Yunanistan – Bulgaristan kara sınır kesişmektedir.

Türkiye – Bulgaristan sınırı: Edirne batısında Meriç nehrinden başlayarak, doğuya doğru uzanmakta, Yıldız dağları üzerinden Mutlu dere (Revze deresi) nin telveg çizgisini takiben Karadeniz’e ulaşmaktadır.

Türkiye’nin Anadolu kesimindeki kara sınırları: 2403 km. uzunluktadır. Bunun 877 km’si Suriye, 378 km’si Irak, 529 km’si İran, 276 km Gürcistan, 325 km. Ermenistan ve 18 km Nahcivan ile olan sınırlarımızın uzunluklarıdır.

Türkiye – Suriye sınırı: En uzun olan kara sınırımızdır. Akdeniz kıyısında Güvercinkaya burunundan başlar, bir süre doğuya devme derek Hatay’ı yurdumuzda bırakacak şekilde kuzeye yönelir, Meydan-ı Ekbez’den doğuya dönerek Elbeyli İStasyonu Andolu-Bağdat demiryolunun 7,5 m kadar güneyini takip ettikten sonra Dicle ırmağı telveg çizgisinden, Dicle-Habur kavşak noktasına ulaşır. 1921 Ankara antlaşması ile Türkiye-Fransa arasında imzalanmıştır. 1939’da Hatay’ın anavatana ilhakı ile son şeklini almıştır.

Türkiye – Irak sınırı: Habur ırmağının Dicle nehrine kavuştuığu kavşak noktasından başlayarak Hakkari bölümünün dağlık ve engebeli kesimlerinden geçer. Hacıbey deresi talveg çizgisi boyunca Şemdinli güneydoğusunda Türkiye-Irak-İran sınırlarının kesiştiği Kelşim geçidi güneyinde son bulur. Bu sınır 1926’da İngiltere ile Türkiye arasında yapılan Ankara natlaşması ile belirlenmiştir.

Türkiye – İran sınırı: Irak sınırının bitim noktasından başlayarak kuzey-güney doğrultusunda dil mıntıkasında son bulur. Türkiye-İran arasındaki dağlık alanlar, üzerinde yer alan su bölümü çizgisini takip etmektedir. Bu sınır 1639 yılında Kasr-ı Şirin antlaşması ile çizilmiştir.

Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan ile aramızdaki sınır: Aras-Arpaçay taveg çizgisini, Ardahan-Acaristan platolarını aşarak Karadeniz kıyısında Sarp köyüne ulaşır. Sınır, SArp köyü ile Hazapin Gölünü 2 parçaya bölmüştür. 1921 Moskova-Kars Antlaşması ile belirlenmiştir.

2875 km. uzunluğundaki kara sınırlarımızın uzunluğuna karşılık, kıyılarımızn uzunluğu 8333 km’dir. Karadeniz kıyı Sarp köyü ile Mutludere ağzı arasında 1695 km. Dalaman Çayı ile Enez arasındaki Ege denizi kıyımız 2593 km. Güvercinkaya burnu iğle Dalaman Çayı ağzı arasındaki Akeniz kıyımızın uzunluğu ise 1577 km’yi bulur.

 


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.