Versay Antlaşması Önemi ve Kimler Arasında İmzalandığı


Versay antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır, Versay antlaşması maddeleri nelerdir, Versay antlaşması abd hakkında bilgi.

Birinci Cihan Harbinin sonunda galip devletler ile Almanya arasında imzalandı (28 haziran 1919). Antlaşmanın hazırlanması uzun sürmüştü. Almanlar, harbi kazanmak ümidini 1918 yılının yazında kaybettiler. Sonbaharda gelişen Müttefik taarruzları karşısında da mütareke istemek zorunda kaldılar (11 kasım 1918). Almanya’ya kabul ettirilecek sulh şartlarını söylemek için Paris’te müttefikler arası bir sulh konferansı toplandı (18 ocak 1919).

Almanya’ya karşı fiilen harp etmiş veya harp halinde bulunmuş devletlerin sayısı yirmi yediydi. Fakat dört devlet; İngiltere, Birleşik Amerika, Fransa ve İtalya diğer devletleri bir tarafa bırakarak sulh şartlarını kendi aralarında kararlaştırdılar. Fransız Başvekili Klemanso, İngiliz Başvekili Loyd Corc, Amerika Birleşik Devletleri Cumhur Reisi Vilson sulh muahedesinin başlıca artistleri oldular.

Versay Muahedesinin hazırlanması için elli iki teknik komisyon çalıştı. Galib devletlerin en salahiyetli uzmanlarından kurulan bu komisyonlar bin altı yüz kırk altı toplantı yaparak sulh şartlarını tespit ettiler. Sulh şartları bir defa da galip devletlerin Hariciye Nazırları Konseyinde tetkik edildikten sonra, yukarıda bahsi geçen dört devletin başmurahhaslarının İncelemelerine arz edildi. Bu iş yüz kırk beş toplantıda sona erdirildi.

Bu suretle galip devletler arasında son şeklini bulmuş olan muahede projesi 7 mayıs 1919 da Alman delegelerine incelenmek için verildi. Alman delegeleri itirazlarını yazılı olarak verdiler. Bunun üzerine dört başlıca galip devlet murahhasları iki yüz eli; toplantı daha yaparak sulh şartlarında değişiklikler yaptılar. Muahede yirmi yedi galip devletle Almanya arasında, kesin olarak 28 haziran 1919 da Versay sarayının aynalı salonunda imza edildi (1871 de Prusyanın Fransa’ya galip gelmesi üzerine Alman İmparatorluğu Bismark tarafından bu salonda ilan edilmiş ve Alman ittihadı bu suretle tamamlanmıştı).

Galib sıfatıyla muahedeyi imzalayan devletler şunlardı : Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya imparatorluğu, İtalya, Japonya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Çin, Küba, Ekvator, Yunanistan, Guatemala, Hayti, Hicaz, Hondurjs, Liberya, Nikaragua, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Siyam, Çekoslovakya, Uruguay.

Versay Muahedesi dört yüz kırk maddeliktir ve şu bölümlere ayrılmıştır :

Birinci bölüm: Milletler Cemiyetinin Anayasası gösterilmiştir.)

İkinci bölüm: Almanya’nın sınırlarına ve Almanya ile ilgili devletlerin toprak problemlerine ayrılmıştır. Buna göre Loren ve Alzas Fransaya, Şlezvig Danimar-kaya, Moresne Belçikaya, Prusyanın Leh eyaletleri Lehistana verildi. Doğu Prusya, Al-manyadan Lehistan koridoru diye adlandırılan bir toprak şeridi ile diğer Alman topraklarından ayrıldı. Yukarı Silezyada plebisit yapılması kararlaştırıldı.

Üçüncü bölüm: Avrupaya temas eden şu belli başlı siyasi hükümleri ihtiva etmektedir: Avusturya, Polonya, Çekoslovakya devletlerinin istiklalini Almanya tanıyacaktır. Bundan başka Danzig limanı Milletler Cemiyetinin idaresinde, Lehistan’ın deniz ihtiyacını sağlayacak şekilde serbest haline konmuştur. Sar havzasındaki madenler Fransa tarafından on beş yıl müddetle işletilecek ve bu müddetin sonunda Sar’da bir plebisit yapılacak.

Dördüncü bölüm: Almanya’nın Avrupa dışındaki imtiyaz ve menfaatlerinin tasfiyesini göstermektedir. Almanya müstemlekelerini Galib devletlere vermekte, Çin’de ve Manş’taki imtiyazlarından vazgeçmekte, Türkiye’de kapitülasyonlardan faydalanmamayı kabul etmektedir.

Beşinci bölüm: askeri hükümleri içine almaktadır: Bu hükümlerin genel manası Almanya’nın silahsızlandırılmasıdır. Ordu mevcudu yüz bine indirilmiştir. Genelkurmay teşkilâtı kaldırılmıştır. Mecburi askerlik hizmeti prensibi yerine ordu kadrosonu gönüllü ile doldurmak prensibi konmuştur.

Versay Antlaşması Maddeleri

 • Alsas Loren Fransa’ya verilecektir.
 • Almanya ve Avusturya arasında ki siyasi ittifak sonsuza kadar yasaklanacak.
 • Alman ordusu kaldırılacak ve yapısı değiştirilecektir.
 • Almanya bütün deniz topraklarından feragat edecektir.
 • Almanya topraklarının büyük bir kısmını Çekoslovakya, Belçika ve Polonya’ya bırakacaktır.
 • Almanya savaş tazminatı ödemeyi kabul edecektir.
 • Almanya denizaltı araç üretimi yapamayacak. Ayrıca uçak da üretemeyecektir.
 • Belçika’nın tarafsızlığı kalkacaktır. Ayrıca Almanya Belçika’nın da tarafsızlığını tanımakla mükellef olacaktır.
 • Almanya ve Avusturya birleşimi olmayacaktır.
 • Almanya’da zorunlu askerlik ortadan kalkacaktır.
 • Alman donanması İtilaf devletleri arasında pay edilecektir.
 • Saar bölgesi Fransa’ya bırakılacak.
 • Dantzig serbest bir şehir olacaktır. Dantzig şehrinin koruması da Milletler Meclisi’ne ait olacaktır.
 • Almanya Ren nehrinin doğusu ve batısında 50 kilometre boyunca hiçbir askeri faaliyet yapamayacaktır.
 • Almanya 10 yıl içinde Fransa’ya 7 milyon ton kömür madeni verecektir.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.