Yuhanna İncili Hakkında Bilgi


90-110 yılları arasında Efes veya Antakya’da yazıldığı tahmin edilen bu  İncil, havarilerden biri olan Yuhanna’ya nispet edilmektedir. Havarilerden sonra gelen ilk Hıristiyan yazarlardan birisi olan İreneyus gibi bazı yazarlar da bunu belirtmektedirler. Yuhanna’nın Hz. İsa’ya en yakın olan üç havariden birisi olduğu söylenmektedir. Diğer ikisi ise Petrus ve Ya’kup’tur. Bunun için Yuhanna’ya sevilen öğrenci denir.

Yuhanna İncili diğer üç İncil’e göre farklı bir üslup ve içeriğe sahiptir. Örneğin, Hz. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, onun başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp insanların arasında yaşamış Tanrı
sözü olduğunu açıklamakla başlar (1: 1-18).

Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar Hz. İsa’nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. Birkaç yerde örnekten söz edilmekle beraber (10: 6; 16: 25), benzetme kelimesi hiç geçmez. Bunların yerine Hz. İsa’nın konuşmalarına yer verilir. Yuhanna Galile’de geçen olayların ancak bir bölümünü anarken, Kudüs’te geçen olaylara daha çok yer verir. Tutuklanmasından önceki son gece anlattıkları (bölüm 13-16) ve duası (bölüm 17) bunların en önemlileridir. Hz. İsa’nın ölüp dirildikten sonra izleyicilerine birkaç kez görünmesine bu kitapta daha fazla yer verilir (bölüm 20-21).

Bütün bunların yanında bu İncil’de Yeni Eflatuncu anlayışın etkilerinin bulunduğu hususu genel kabul gören bir kanaattir. Bu kitabın belirli bir tezi telkin etmek gayesiyle yazıldığı belirtilmektedir. 96 yılında Hz. İsa’nın tanrılığını kabul etmeyenlere karşı öteki İncillerden farklı olarak Mesîh’in lâhûtî tarafını anlatmak için yazıldığı da ifade edilmektedir. Ayrıca konuların, hikayelerin seçim ve sıralamasında, coğrafî ve kronolojik bilgilerde, hatta dinî bakış açısından da diğer İncillere göre farklılıklar arzetmektedir.

Örneğin, Hıristiyanlığın en önemli ayinlerinden biri olan komünyon (evharistiya) bu İncil’de yer almaz. Buna mukabil öteki üç İncil’de bulunmayıp yalnız Yuhanna İncili’ne mahsus hikayelar de mevcuttur. Mesela, dirilmiş İsa’nın Taberiye gölü kıyısında şakirtlerine görünmesi (Yuhanna 21: 1-14) bunlardandır. Yuhanna İncili ile diğer üç İncil arasındaki önemli farklardan biri de Hz. İsa’nın risaletinin süresidir. Üç İncil bu sürenin bir yıl olduğunu söylerken, Yuhanna’ya göre iki seneden fazladır.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.